Gemensamt uttalande till spanska ambassaden från LO-distriktet Stockholm, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arbetarnas kulturhistoriska sällskap och Svenska Spanienfrivilligas vänner

Tillsammans med LO-distriktet Stockholm, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Arbetarnas kulturhistoriska sällskap har vi antagit ett uttalande till stöd för monumentet över Internationella brigaderna i Madrid. Uttalandet har skickats till den spanska ambassaden, spanska parlamentet och regeringen samt till Högsta Domstolen i Spanien.

Svenska:

Till

Spaniens Högsta Domstol TSJM
Spaniens parlament och regering
Spaniens ambassadör i Sverige Javier Jiménez-Ugarte

Angående monumentet i Madrid till minne av de Internationella brigaderna

Med stor bestörtning har vi tagit del av den dom, som Spaniens Högsta Domstol TSJM, med formella svepskäl, utfärdat med krav på att det monument som rests till minne av Internationella brigaderna vid universitetsstaden i Madrid ska tas bort.

De internationella brigaderna kämpade vid det spanska folkets sida för att försvara den spanska demokratin mot den inhemska och internationella fascismen. Monumentet uppfördes på den plats som symboliserar det spanska folkets kamp för att stoppa fascismens frammarsch inte bara i Spanien. De frivilliga som deltog i denna kamp för frihet och demokrati kom från hela världen och monumentet har uppförts med stort internationellt stöd.

TSJM:s dom utgör en attack mot demokratin, en utmaning mot alla demokratiska krafter i och utanför Spanien igår som idag. Domen är en skam för den spanska demokratin och riskerar att skada tilltron till Spanien som en demokratisk stat.

Med det spanska folkets långa och bittra erfarenhet av fascistisk diktatur är det av stor betydelse för Spanien och för hela världen att det sker en uppgörelse med den fascistiska historien och med de neofascistiska krafter som uppträder idag såväl i Spanien som runtom i världen, det är en gemensam demokratisk uppgift vars nödvändighet särskilt tydligt bekräftats i Spaniens historia.

Vi är övertygade om att TSJM;s dom strider mot det spanska folkets rättsmedvetande och att den demokrati som upprättats i Spanien efter Francofascismens fall ska slå vakt om minnet av de som en gång offrade sina liv för denna demokrati. Vi förväntar oss att det spanska samhällets alla demokratiska krafter förenas för att upphäva TSJM:s orättfärdiga domslut.

Från Sverige anslöt sig omkring 550 antifascister till de Internationella brigaderna, nästan alla fackligt organiserade. LO-distriktet i Stockholms län förvaltar minnet av de som stupade i kampen för demokratin och hedrar dem för deras insats vid La Mano i Stockholm, detmonument till de Spanienfrivilligas minne, som genom demokratiska beslut uppförts och bekostats av Stockholms stad.

Å våra stupade kamraters vägnar protesterar vi mot den spanska Högsta domstolens dom och kräver att monumentet över Internationella brigaderna få stå kvar på sin plats och att det fredas från fascistisk skadegörelse.

Stockholm 15 juni 2013

Bengt Sandberg
LO-distriktet i Stockholms län

Kjersti Bosdotter
Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap

Lars Ilshammar
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Patrik Helgeson
Svenska Spanienfrivilligas Vänner

Spanska:

Tribunal supremo TSJM,
Gobierno de España
Excelenticimo embajador de España en Suecia Señor Javier Jiménez-Ugarte

Relacionado con el monumento en memoria de las Brigadas Internacionales en Madrid.

Con gran consternación, hemos tomado nota de la sentencia, del Tribunal supremo TSJM español, con pretexto formal, emitida sobre la base de que el monumento erigido en memoria de las Brigadas Internacionales en la Ciudad Universitaria de Madrid debera ser eliminado.

Las Brigadas Internacionales lucharon al lado de los españoles para defender la democracia española contra el fascismo nacional e internacional. El monumento fue erigido en el lugar que simboliza la lucha del pueblo español para detener la marcha del fascismo no sólo en España. Los voluntarios que participaron en esta lucha por la libertad y la democracia llegaron de todas partes del mundo y el monumento ha sido erigido con gran apoyo internacional.

Juicio del TSJM es un ataque a la democracia, un desafío a todas las fuerzas democráticas dentro y fuera de España ayer como hoy. El veredicto es una vergüenza para la democracia española y podría dañar la confianza en España como un Estado democrático.

Con la larga y amarga experiencia de la dictadura que los Españoles debieron soportar, es de gran importancia para España y para todo el mundo que haya un consenso de distanciamiento con el pasado fascista y las fuerzas neo-fascistas que se producen hoy en día en España y en todo el mundo, es un tarea democrática común ineludible, cuya especial necesidad esta reflegada en la historia de España.

Estamos seguros de que el jucio del Tribunal Supremo TSJM es contrario al sentimiento del pueblo español de la justicia y que la democracia establecida en España después de la derrota de Franquismo facista es inpresindible preservar la memoria de aquellos que una vez ofrendaron sus vidas por esta democracia. Esperamos que la sociedad española y todas las fuerzas democráticas se unan para revocar el veredicto injusto del TSJM.

Desde Suecia, se sumaron 550 antifascistas a las Brigadas Internacionales, casi todos sindicalizados. LO distrito de Estocolmo preserva la memoria de los caídos en la lucha por la democracia y los honra por su esfuerzo atravez de” La Mano” de Estocolmo, el monumento a la memoria de los voluntarios caidos en España. A través de una iniciativa democrática el Ayuntamiento de Estocolmo decreto el financiamiento y construccion de dicho monumento.

En nombre los compañeros que ofrendaron sus vidas protestamos energicamente contra la sentencia del Tribunal Supremo español y exijimos que el monumento a las Brigadas Internacionales permanezca en su lugar y que sea protegido contra el vandalismo fascista.

Estocolmo, 15 de junio 2013

Bengt Sandberg
Presidente de LO(central de trabajadores) distrito de la provincia de Estocolmo

Kjersti Bosdotter
Asociacion de la cultura historica de los trabajadores

Lars Ilshammar
Archivos y Biblioteca del movimiento sindical en Suecia

Patrik Helgeson
Asociacion de amigos con los voluntarios suecos en España

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.